Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2019

Pii
8893 db05
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
Pii
6002 aa75 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viairmelin irmelin
Pii
3979 f32c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
Pii
7358 578f 500
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viairmelin irmelin
4680 0a45 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viairmelin irmelin
Pii
9984 4a97
Reposted fromnazarena nazarena viapsychedelix psychedelix
Pii
Współczucie budzi się dopiero w chwili, gdy rozpoznajemy siebie w drugim człowieku, gdy uświadamiamy sobie, iż wszystko co dotyczy innego człowieka, może się przydarzyć również nam, dokładnie z taką samą siłą, z taką samą brutalnością.
Dopiero, gdy uświadamiamy sobie, że nic nas nie chroni, że możemy upaść równie nisko - wyłącznie wtedy - może się obudzić współczucie. Współczucie to nic innego jak strach o siebie.
— Delphine De Vigan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamoai moai
Pii
9362 3cd6 500
Reposted fromwyczes wyczes viazapominanie zapominanie
Pii
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaoblivious oblivious
Pii
Pii
7786 3143 500
Pii
Pii
4710 fb72 500
Pii
6372 5607 500
Pii
0376 ba09 500

August 11 2019

Pii
9252 913f
Pii
Pii
5207 9e84 500
Reposted fromLane Lane viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
Pii
Pii
2859 296a 500
Reposted fromcathandcat cathandcat viamoai moai
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl